1.
ศรีโสภา อ, พรมศิลา ว. หนึ่งประสบการณ์. กว่าจะเป็นนักเรียนนอก. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 21];8(1-2):96-9. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17180