1.
จันทร์อรุณ ก. กระบวนการผลิตกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 29];6(1-2):67-72. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17161