1.
ปรีชาวรพันธ์ อ, จูอนุวัฒนกุล ส, อินากา ย, กรุดพันธ์ เ, โมโตมิซึ โ, ชัลภากุล อ. การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าของซัลโฟนาไมด์ด้วย ระบบ FIA/HPLC ควบคู่กับการตรวจวัดทางแอม เพอร์โรเมทริกโดยใช้ขั้วไฟฟ้าไดมอนด์เจือโบรอน. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 21];9(1-2):16-25. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17146