1.
โพธิ์ศรี เ. เรื่องเล่าจากต่างแดน (ของคนไกลบา้ น). Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 28];8(1-2):62-73. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17129