1.
มาตรมูล ไ. เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและคลื่นเสียงการเต้นของหัวใจ. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 19];7(1-2):68-73. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17128