1.
คำเตจา ส. แมงกะพรุนน้ำจืดแห่งลำน้ำเข็ก. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 19];7(1-2):54-6. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17121