1.
บุญยะรัตน์ ฤ. หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก. , หอเอนปิซา. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 19];8(1-2):31-4. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17114