1.
ทองพูน เ, เหลี่ยวเรืองรัตน์ บ, เหลี่ยวเรืองรัตน์ ส, เทาว์เซนด์ อ. การวิเคราะห์ปริมาณเซฟาดรอกซิลในยาเตรียม โดยวิธีโฟลอินเจคชันเคมิลูมิเนสเซนส์ Determination of Cefadroxil in Pharmaceutical Preparations by Flow Injection Chemiluminescence. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 23];8(1-2):13-22. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17107