1.
อินทร์ทอง ภ. ภาวะคุกคามจากสังคมออนไลน์ (Social Network). Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 24];11(1-2):70-7. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17075