1.
พร้าโมต อ. รู้จักเกม (About of game). Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 28];11(1-2):63-9. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17074