1.
เสมาขันธ์ ช. รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D). Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 29];10(1-2):97-104. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17066