1.
ศรีรัตนประสิทธิ์ น. ปัญหาโลกร้อน กับ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 24];11(1-2):42-51. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17065