1.
ปารีศรี ร. เครือข่ายสาธารณะ (Social Network) คืออะไร. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 19];10(1-2):88-96. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17064