1.
พุทธาภิบาล ป. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กับความเสี่ยงต่อพิบัติภัยแผ่นดินไหว. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 24];11(1-2):31-4. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17063