1.
อยู่มี พ. การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรายวิชาเคมีทั่วไป 1 A Study of Student-Centered Instructional Model in General Chemistry 1. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 24];11(1-2):20-5. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17058