1.
น้อยโขง ว, สังโยคะ ส, แสงสุข จ. วามหลากชนิดของปลาและสภาวะการติดพยาธิของปลาในบริเวณ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก A study on species diversity of fishes and helminthic infection of the fishes in Kaew-noi Bam-rungdan dam, Phitsanulok province. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 24];11(1-2):10-9. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17052