1.
ศรีธาวิรัตน์ ธ. การศึกษาผลกระทบด้านเสียงจากการจราจรโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 28];10(1-2):34-45. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17050