1.
ทองรอด ว, ลิ้มสุวรรณ ท, ฉัตราภรณ์ ส. ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) จังหวัดนครสวรรค์. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 24];10(1-2):22-33. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17049