1.
สุภาวงศ์ ส, วชิระวงศกร ป. คุณภาพน้ำผิวดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 23];12(1):72-85. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17043