1.
เสมาขันธ์ ช. บทบรรณาธิการ. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 23];13(2). Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17041