1.
หินเธาว์ บ, วัฒนชัยยิ่งเจริญ เ, เลิศสุวรรณไพศาล ป. ทางเลือกในการกำจัดทำลายขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 28];12(2):102-11. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17031