1.
บ่อคำ ร. การพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบใหม่. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 23];12(1):35-41. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17028