1.
บุตรเอก ก, แก้วเงา ส, วชิระวงศกร ป. สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 28];12(2):74-90. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17025