1.
นาคขุนทด ม. การเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของละอองเรณูในบัวสายเขตอบอุ่นและเขตร้อน. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 28];12(2):60-73. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17022