1.
มากสาคร อ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนิสิตแพทย์ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2022 May 22];14(1):42-5. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16999