1.
ศรประเสริฐ ร, นอแสงศรี ภ, หัมพานนท์ อ. ผลของสารสกัดหยาบจากใบรางแดง (Ventilago denticulata Willd.) ต่อการเจริญของ Colletotrichum gloeosporioides และ Fusarium oxysporum. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 24];13(1):42-7. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16992