1.
ปิ่นสกุล ส. การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 21];13(1):55-61. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16990