1.
จองไพจิตรสกุล ร. ผลของไซโตไคนินต่อการเพิ่มปริมาณต้นอ่อนเอื้องผึ้งในสภาพปลอดเชื้อ. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2022 May 23];14(1):25-31. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16987