1.
พริกบุญจันทร์ พ. การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มจากตะไคร้ผสมใบเตย. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2024 May 28];13(1):27-33. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16986