1.
เพชรศรี ส, จงจิตวิมล ธ. มูลค่าทางเศรษฐกิจการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพโดยชาวชาติพันธุ์ม้งในพื้นที่บ้านร่องกล้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2022 May 22];14(1):13-24. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16985