1.
บุณยะรัตเวช อ. การพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกเพื่อคุณภาพชีวิตและวิวัฒนาการของโลก สู่ความยั่งยืน. Life Sci. Environ. J. [Internet]. 2014 Mar. 20 [cited 2022 May 23];14(1):5-12. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16981