จงจิตวิมล ธัชคณิน. “บทบรรณาธิการ”. Life Sciences and Environment Journal 17, no. 2 (November 21, 2016): -. Accessed May 19, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/71411.