บดีรัฐ โชติ. “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง”. Life Sciences and Environment Journal 16, no. 1 (April 29, 2016): 20–31. Accessed May 23, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/65271.