วชิระวงศกร ปิยะดา, รอดขาว สิรินรัตน์, and ช่วยปุ่น เจนจิรา. “การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคผักประเภทใบ ที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียม: กรณีศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย”. Life Sciences and Environment Journal 16, no. 2 (May 12, 2016): 167–177. Accessed May 24, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/60325.