ละม้ายจีน กุลวดี, and ช่วยบำรุง เทิดชาย. “ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี”. Life Sciences and Environment Journal 17, no. 1 (June 10, 2016): 190–199. Accessed May 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58326.