สารวิทย์ วริษา. “คำเรียกขานในภาษาไทยตามปัจจัยอายุ เพศ และความสัมพันธ์ของผู้พูด”. Life Sciences and Environment Journal 17, no. 1 (June 10, 2016): 169–179. Accessed May 21, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58322.