สุภาพรหม กิดากานต์, and อินทร์ม่วง อุไรวรรณ. “การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย”. Life Sciences and Environment Journal 17, no. 1 (June 10, 2016): 11–20. Accessed May 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58299.