เทียรฆนิธิกูล ฐิติพร, and วงษ์ดอกไม้ รสสุคนธ์. “การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน”. Life Sciences and Environment Journal 16, no. 2 (May 12, 2016): 279–285. Accessed May 21, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56666.