ฐิตธมฺโม (แก้วนวน) พระชุมพล. “วิธีการพัฒนาจิตตามแนวกสิณในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. Life Sciences and Environment Journal 16, no. 2 (May 12, 2016): 241–250. Accessed May 21, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56663.