เพชรศรี สหณัฐ, สงคราม จุฬารัตน์, and จงจิตวิมล ธัชคณิน. “ความหลากหลายของจุลสาหร่ายในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน”. Life Sciences and Environment Journal 16, no. 2 (May 12, 2016): 178–188. Accessed May 19, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56571.