เฉิดฉิ้ม สวัสดิ์, ภัทรกิจโสภณ สมกมล, and ขาวผ่องอำไพ ศิรินภา. “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำนครชัยศรี”. Life Sciences and Environment Journal 15, no. 2 (May 11, 2016): 125–132. Accessed May 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56555.