พิชญไพบูลย์ สุวิมล, คงรัตนประเสริฐ วุฒิวัฒน์, ลาภวงศ์ราษฎร์ อารี, and แสนหมื่น อำไพ. “การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1”. Life Sciences and Environment Journal 15, no. 2 (May 11, 2016): 115–124. Accessed May 19, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56554.