คล้ายเกตุ วิปัศย์กร. “การจัดการสุขภาพสำหรับประชาชนภาวะอุทกภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. Life Sciences and Environment Journal 15, no. 2 (May 11, 2016): 104–114. Accessed May 24, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56499.