คงนิรันดรสุข เกษม, ชินสำราญ กาญจนา, ทักษิณธรรม วุฒิ, and สุทธิวิเศษ สุรภพ. “ความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินที่สถานีวิจัย สิ่งแวดล้อมสะแกราช”. Life Sciences and Environment Journal 15, no. 2 (May 11, 2016): 45–53. Accessed May 24, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56490.