พูลประเสริฐ พิสิษฐ์, and เสนารัตน์ ศิลปชัย. “ความหลากหลายของชนิด ถิ่นอาศัยและการกระจายของแมลงปั่นใย ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย”. Life Sciences and Environment Journal 15, no. 2 (May 11, 2016): 38–44. Accessed May 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56489.