ใบไม้ วิสุทธิ์. “การศึกษาและการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. Life Sciences and Environment Journal 15, no. 2 (May 11, 2016): 1–11. Accessed May 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56486.