เขตต์กัน พัฒนพันธ์. “การศึกษาสภาพและปัญหาการเช่าซื้อเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเช่าซื้อ”. Life Sciences and Environment Journal 16, no. 1 (April 29, 2016): 106–117. Accessed May 23, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55663.