โพตะกาว เวียน. “การทำบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก”. Life Sciences and Environment Journal 16, no. 1 (April 29, 2016): 95–105. Accessed May 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55661.