อุปรา โรชินี, and ธนสุวรรณ ประกายแก้ว. “ภาวะเสี่ยงและความรู้เกี่ยวกับอาการเตือนของภาวะฉุกเฉิน ทางโรคหลอดเลือดสมอง”. Life Sciences and Environment Journal 16, no. 1 (April 29, 2016): 87–94. Accessed May 21, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55660.