ศิลาอาส์น มลนิภา. “บทบรรณาธิการ”. Life Sciences and Environment Journal 16, no. 1 (April 29, 2016). Accessed May 23, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55586.